Adatvédelem

BENU Magyarország Zrt.
www.benu.hu
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2015. május 29.
1. BEVEZETÉS ………………………………………………………………………………………………………. 2
2. DEFINÍCIÓK………………………………………………………………………………………………………. 3
3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA …………… 4
3.1. A WWW.BENU.HU SZERVER NAPLÓZÁSA…………………………………………………………………. 4
3.2. A WWW.BENU.HU HONLAP SAJÁT COOKIE KEZELÉSE…………………………………………………. 5
3.3. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A BENU.HU HONLAPON……………………………….. 6
3.4. BENU HÍRLEVÉL ……………………………………………………………………………………………….. 6
3.5. KÉRDEZZE GYÓGYSZERÉSZÉT! ………………………………………………………………………………. 7
3.6. FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK……………………………………………………………………………… 8
3.7. JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSRE …………………………………………………………………………… 9
3.8. FRANCHISE JELENTKEZÉSI LAP ……………………………………………………………………………… 9
3.9. A BENU MAGYARORSZÁG ZRT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE ……………………………………………….10
3.10. EGYÉB ADATKEZELÉSEK ……………………………………………………………………………………..10
4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA………………11
5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE………………………………………………………………12
6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK…………………………………………………………………………….12
1. BEVEZETÉS
A BENU Magyarország Zrt. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9., a továbbiakban
szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el
jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban
és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A BENU Magyarország Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő
adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.benu.hu/adatvedelem
címen.
A BENU Magyarország Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató
bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő
időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk
alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja
kérdését.
A BENU Magyarország Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes
adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BENU Magyarország Zrt. a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A BENU Magyarország Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit,
bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel
szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak
az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról;
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
2. DEFINÍCIÓK
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy
– közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az
abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé
tétele;
2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik;
2.10.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján –
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok
feldolgozását végzi.
3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS
IDŐTARTAMA
A BENU Magyarország Zrt. tevékenységének adatkezelései önkéntes
hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy
körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé,
melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk a BENU Magyarország Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy
amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége
az érintett hozzájárulásának beszerzése.
3.1. A WWW.BENU.HU SZERVER NAPLÓZÁSA
A www.benu.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza
a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás
működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések
megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a
felhasználó számítógépének böngészőjével, operációs rendszerével kapcsolatos
adatok és a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
Adatfeldolgozó: Wildom Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.)
A BENU Magyarország Zrt. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat
más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására
nem törekszik.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók
számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár
földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A
meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az
érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során
megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a
felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a BENU Magyarország Zrt.-től független, külső szerverről
érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató
szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk
látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő
közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen
kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs
rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek
gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső
szolgáltató szervere szolgálja ki.
A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével
megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az
internetre használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt
adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
A www.benu.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak
független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics
szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a
http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
3.2. A WWW.BENU.HU HONLAP SAJÁT COOKIE KEZELÉSE
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén
kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását
a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való
megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az
annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása
(JSESSIONID).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg
meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID).
Adatfeldolgozó: Wildom Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.)
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a
számítógépen.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni
beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van
lehetőség.
A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
3.3. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE A BENU.HU HONLAPON
Egyes szolgáltató partnerek a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását
a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató
cookie-ját használják.
A benu.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése
érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.
A www.google.com/analytics, általi adatkezelésről a
http://www.google.com/intl/hu/policies/, címen kérhető bővebb tájékoztatás.
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát
vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni
beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van
lehetőség.
Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége
van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.
A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
3.4. BENU HÍRLEVÉL
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése
az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról,
direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése,
kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a
és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, születési
év, felhasználó címének irányítószáma, a feliratkozót érdeklő témák, a
meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének operációs rendszerével
és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe és a
direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
– a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások
esetében 72 óra, egyébként
– a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
– a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 12 hónap.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és
a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet
kérni:
– e-mail útján a leiratkozas@benu.hu címen, továbbá
– postai úton a Benu Magyarország Zrt. 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.
címen.
Adatfeldolgozó:
Név: Wildom Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.
3.5. KÉRDEZZE GYÓGYSZERÉSZÉT!
A benu.hu honlap „Kérdezze gyógyszerészét!” menüpontjában a „Tegye fel
kérdését!” gombra kattintva megjelenő űrlapon kérdés tehető fel
gyógyszerészeknek. A szolgáltatás a Benu Magyarország Zrt. és a programban
részt vevő patikát üzemeltető gazdasági társaságok.
Az adatkezelés célja: kérdések feltevése gyógyszerészeknek, a válaszok és a
kérdések honlapon történő nyilvánosságra hozatala.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, a kérdés
szövege, a felhasználó számítógépének böngészőjével, operációs rendszerével
kapcsolatos adatok, valamint a felhasználó számítógépének IP címe.
Az adatkezelés időtartama: öt év.
Adattovábbítás:
– a feltett kérdések megválaszolása érdekében minden adat Tulok Balázs –
BENU Sugár Gyógyszertár Kft. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.), dr. Siri
Viktória – BENU Misau Gyógyszertár Kft. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u.
9.), Zémanné Szabari Anikó gyógyszerészek felé;
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Nyilvánosságra hozatal:
– a kérdés szövege a benu.hu honlapon.
A közzététel jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatfeldolgozó:
Név: Wildom Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
3.6. FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK
A BENU Magyarország Zrt. és a Szubjektív Média Kft. (1115 Budapest, Etele út
64/b.) a www.facebook.com/BENUgyogyszertar címen elérhető oldalon közös
adatkezelésben szervez és bonyolít le nyereményjátékot.
Az adatkezelés célja: a BENU Magyarország Zrt. és a Szubjektív Média Kft. által a
https://www.facebook.com/BENUgyogyszertar címen elérhető oldalon
szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése,
nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot
is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az
aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések,
személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. §
(2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, nyilvános adatlap (profilkép, az életkor 21
év feletti-e, nem, egyéb nyilvános adatok), e-mail cím, a játékos életkora sávosan,
lakhelyének települése, valamint a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító
jele, telefonszáma, dátum, az átvevő és az átvevő aláírása, valamint
meghatalmazás esetén két tanú neve, személyiigazolvány-száma és aláírása.
Az adatok törlésének határideje:
– a rögzített adatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével
törlésre kerülnek,
– a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a
felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
– a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 12 hónap,
– az átvételi elismervényen felvett adatok (a nyertes neve, anyja neve, címe,
adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása,
valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyiigazolvány-száma
és aláírása) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
Nyilvánosságra hozatal: a nyertesek neve a
https://www.facebook.com/BENUgyogyszertar oldalon.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és
a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet
kérni:
– e-mail útján a leiratkozas@benu.hu címen, továbbá
– postai úton a Benu Magyarország Zrt. 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.
címen.
Adatfeldolgozó:
Név: Be Social Kft.
Cím: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.
3.7. JELENTKEZÉS ÁLLÁSHIRDETÉSRE
A Benu Magyarország Zrt. az álláshirdetésre és a hirdetés nélkül beérkezett
pályázatokat is megőrzi. A beküldött pályázatokhoz Benu Magyarország Zrt. és a
Patikapartner Kft. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u 9.) munkavállalói férhetnek
hozzá.
Az adatkezelés célja: a Benu Magyarország Zrt.-nél betöltendő állásra történő
jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az
azokban megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított egy év.
Adatfeldolgozó:
Név: Patikapartner Kft.
Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u 9.
3.8. FRANCHISE JELENTKEZÉSI LAP
A Benu Magyarország Zrt. benu.hu címen elérhető honlapjának „Jelentkezési lap”
menüpontjában található űrlap segítségével jelentkezhetnek a felhasználók
franchise partnernek.
Az adatkezelés célja: a Benu Magyarország Zrt. franchise partnerének jelentkezni.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, gyógyszertár
neve, címe, dátum, időpont, a felhasználó számítógépének böngészőjével,
operációs rendszerével kapcsolatos adatok, valamint a felhasználó
számítógépének IP címe.
Az adatok törlésének határideje: franchise szerződés kötésének hiányában hat
hónap.
Adatfeldolgozó:
Név: Wildom Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
3.9. A BENU MAGYARORSZÁG ZRT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE
Amennyiben a Benu Magyarország Zrt.-t érintő kérdése, problémája van, a jelen
tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken
kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
A Benu Magyarország Zrt. a hozzá beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail
címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt,
valamint a benu.hu honlapon elérhető „Írjon nekünk” elnevezésű űrlapon
megadott név, telefonszám, e-mail cím, az információkérés tárgya,/egyéb
megjegyzés adatokat a látogatás dátuma, időpontja, a felhasználó
számítógépének böngészőjével, operációs rendszerével kapcsolatos adatok,
valamint a felhasználó számítógépének IP címe adatokkal együtt az
adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
Adatfeldolgozó:
Név: Wildom Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
3.10. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A BENU Magyarország Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS
BIZTONSÁGA
A BENU Magyarország Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési
helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint az Invitel Távközlési Zrt. (2040
Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) szervertermében a 1143 Budapest, Ilka u. 34.
cím alatt elhelyezett szerverein találhatók meg.
A BENU Magyarország Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A BENU Magyarország Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
A BENU Magyarország Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja,
hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A BENU Magyarország Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan
műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A BENU Magyarország Zrt. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A BENU Magyarország Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata
egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs,
vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes
betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus
üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan
hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre,
szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az
ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle
elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy
minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden
biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi
az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: BENU Magyarország Zrt.
Székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-044223
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Adószám: 11929853-2-42
Telefonszám: 06.1.477.2800
E-mail: benu.mo@benu.hu
6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével
– törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve
ügyfélszolgálata útján.
Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a BENU Magyarország Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást
ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és
címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre
irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha
a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a BENU
Magyarország Zrt. költségtérítést állapít meg.
Helyesbítés joga:
A BENU Magyarország Zrt. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem
felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Zárolás és megjelölés:
A BENU Magyarország Zrt. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat
törlését kizárta.
A BENU Magyarország Zrt. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az
érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Törléshez való jog:
A BENU Magyarország Zrt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az
érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte.
Eljárási szabályok:
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás
indokait.
A BENU Magyarország Zrt. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a
törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A BENU Magyarország Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért
egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz
fordulhat.
A BENU Magyarország Zrt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést
törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha
az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás
jogosságát megállapította.
Kártérítés és sérelemdíj:
A BENU Magyarország Zrt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.
Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat
(újPtk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az
adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól,
ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban,
amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
Panasz az adatvédelmi auditornál:
Amennyiben a BENU Magyarország Zrt. adatkezelésével kapcsolatban
problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu